CTV3 Concept: XE13I


(Plasma protein metabolism disorder: & [hyperproteinaemia] or [hypoproteinaemia]) or (Waldenstrom's macroglobulinaemia) XE13I (Extinct)

  • Hyperproteinaemia
  • Hypoproteinaemia
  • Plasma protein metab. disorder
  • Waldenstrom's macroglob'naemia
  • Waldenstrom's macroglobulinaemia